สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เบอร์ 4

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

เอ้

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

49 ปี

บัญชีทรัพย์สิน

 • บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีทุกสามปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แจ้งมีทรัพย์สิน 342,115,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 35,193,506 บาท
 • บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหลังพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แจ้งมีทรัพย์สิน 341,205,717 บาท มีหนี้สิน 34,853,979 บาท

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนระยองวิทยาคม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน
 • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2)
 • อดีตนายกสภาวิศวกร
 • อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อดีตประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
 • อดีตกรรมการบริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link)
 • อดีตประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ Airport Rail Link
 • อดีตกรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2556-2557)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2557)

ลงสมัครในนาม

พรรคประชาธิปัตย์

แคมเปญสื่อสาร

เปลี่ยนกรุงเทพ เราทำได้

Official Contact

contact-websitecontact-facebookcontact-twittercontact-youtubecontact-tiktok

SHARE