วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

เบอร์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

โรจน์

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

44 ปี

บัญชีทรัพย์สิน

 • กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 แจ้งมีทรัพย์สิน 51,435,181 บาท มีหนี้สิน 42,701 บาท
 • กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สิน 52,410,879.09 บาท มีหนี้สิน 12,569.26 บาท

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนวัดสุทธิ​ว​รา​ราม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • อดีตเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา บริษัท โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตวิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • โฆษกพรรคก้าวไกล
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกล
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • อดีตกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และอดีตอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ได้แก่ อนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส, อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนและสวัสดิภาพผู้เรียน, อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน

ลงสมัครในนาม

พรรคก้าวไกล

แคมเปญสื่อสาร

พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพ

Official Contact

contact-facebookcontact-twittercontact-tiktok

SHARE