วัชรี วรรณศรี

เบอร์ 9

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

นิว

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

46 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

  • ทำธุรกิจส่วนตัว เป็น Agency ปรึกษาเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ และทำอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

  • อดีตคณะทำงานติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า)
  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

มหานครไทย มหานครโลก

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

แก้ปัญหาที่ตรงจุด ตรงประเด็น ทั่วถึง และเท่าเทียม อย่างเป็นระบบ 'เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพฯ'

คีย์เวิร์ดที่สำคัญภายใต้แนวคิด กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ใส่ใจ ปลอดภัย มั่นคง และเท่าเทียม

SHARE