รสนา โตสิตระกูล

เบอร์ 7

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

68 ปี

บัญชีทรัพย์สิน

 • กรณีพ้นตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มีทรัพย์สิน 15,042,945 บาท หนี้สิน 2,476,875 บาท

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • วารสารศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย
 • กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง
 • แกนนำเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อผู้บริโภค
 • อดีตกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง และยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • อดีตประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (2 สมัย)
 • อดีตกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • อดีตกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เช่น กรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, กรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน, อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำคัญ, อนุกรรมาธิการจัดทำข้อเสนอแนะในการตราหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ, อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • อดีตกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ-คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... วุฒิสภา
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

กทม. มีทางออกบอกรสนา

Official Contact

contact-websitecontact-facebookcontact-twittercontact-youtube
นโยบายเด่น

 • ไม่ต่อสัมปทานบีทีเอส ลดค่าตั๋วเหลือ 20 บาทตลอดสาย ต่อยอดเจตนารมณ์ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง

 • เปิดกรุงเทพฯ พึ่งพาตนเอง ฟ้าทะลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้าน อยู่กับโควิดได้ กลับมาทำมาหากินได้อย่างมั่นใจ

 • เลิกไล่จับหาบเร่แผงลอย จัดทำเลขายดีให้ถูกกฎหมาย สะอาด และปลอดภัย

 • บำนาญประชาชน 3,000 บาท เริ่มได้ก่อนที่ กทม. (หาเงินได้จากยุติคอร์รัปชัน, เปลี่ยนรายได้กำจัดขยะเป็นรายได้ขายขยะ, ปฏิรูปบริษัทกรุงเทพธนาคม)

 • กระจายงบ 50 ล้านบาทต่อเขต ให้คนพื้นที่ตัดสินใจทำโครงการ-แก้ปัญหา

 • ตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซลาร์เซลล์ ประหยัดค่าไฟ 500 บาททุกเดือน

 • สานงานต่อจาก พล.ต. จำลอง ศรีเมือง ระบายน้ำท่วม จ้างงานขุดลอก 1,600 คลอง ฟื้นวิถีท่องเที่ยวเวนิสตะวันออก

 • 'เลิกรอคิวนาน' ยกระดับ 69 ศูนย์อนามัยเป็นโรงพยาบาลรักษาฟรี 24 ชั่วโมง

 • กทม. ต้องปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ติดตั้งกล้อง CCTV ของจริง 1.5 ล้านตัว

SHARE