วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

เบอร์ 5

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

โจ

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

44 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้จัดการโครงการด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเอกชนกว่า 10 ปี

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

Go Together ไปด้วยกัน ไปได้ไกล สู่สังคมที่ยั่งยืน

Official Contact

contact-facebookcontact-tiktok
นโยบายเด่น

นโยบาย Bangkok Smart City

Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ:

 • การจัดการน้ํา การจัดการฝุ่น PM2.5 การจัดการขยะแบบไต้หวันโมเดล
 • ในเรื่องการจัดการขยะ ตัวอย่างนโยบาย อาทิ การออกกฎหมายให้ประชาชนต้องแยกขยะแต่ละประเภท, การออกกฎหมายให้ประชาชนจ่ายค่าจัดการขยะตามปริมาณขยะที่ทิ้ง, จะไม่มีถังขยะตามถนนหนทาง จะมีรถเก็บขยะมาตามเวลาที่กำหนดและตามประเภทของขยะ ฯลฯ

Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ:

 • นโยบายกรุงเทพเมืองท่องเที่ยว
 • นโยบายจัดการหาบเร่แผงลอยให้เป็นสตรีทฟู้ด
 • นโยบายส่งเสริมการสร้างตลาดนัด

Smart Governance การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ:

 • นโยบายบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์

Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ:

 • สนับสนุนการติดตั้งโซลาเซลล์ครัวเรือน

Smart People พลเมืองอัจฉริยะ:

 • นโยบายโรงเรียนใกล้บ้าน (พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล)

Smart Living การดํารงชีวิตอัจฉริยะ:

 • นโยบายกรุงเทพ 4.0

Smart Mobility การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ:

 • นโยบายจัดการขนส่งมวลชน ซึ่งแยกเป็นการจัดการทางเท้า, การจัดการท้องถนน, การจัดการทางจักรยาน, การจัดการทางเรือ, การจัดการเส้นทางรถไฟ, การจัดการการขนส่งนอกแนวรถไฟฟ้าตัดผ่าน และการจัดการการขนส่งแนวรถไฟฟ้า

SHARE