ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

เบอร์ 27

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ตู่

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

54 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ซีอีโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแล็มแพ็ก ประเภทธุรกิจ
 • ซ่อม ผลิต อุปกรณ์สนับสนุนการบินภาคพื้นดิน ท่าอากาศยาน
 • ซ่อม ผลิต ขายอะไหล่ รถกวาดดูดฝุ่นทุกชนิด
 • ซ่อม สร้าง เครื่องจักรผ่อนแรง ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตผู้ช่วย ส.ส. สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • อดีตคณะทำงาน เกรียงยศ สุดลาภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ถาวร เสนเนียม)
 • อดีตที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องร้องทุกข์ และกฎหมายกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและ มาตรการทางภาษีของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

'ปรับบทบาทผู้ว่าฯ กทม. ไปสู่ผู้ว่าฯ มหานครเบ็ดเสร็จ' 'กรุงเทพคือประเทศไทย ประเทศไทยคือกรุงเทพ'

Official Contact

contact-facebookcontact-youtube
นโยบายเด่น

 1. ผลักดันผู้ว่าฯ กทม. ไปสู่ผู้ว่าฯ มหานครเบ็ดเสร็จ

 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งคนและสถานที่ เพื่อนำไปสู่เมืองหลวงที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก

 3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีและเครือข่าย

 4. ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 5. การแก้ปัญหาจราจรแบบนวัตกรรมการบริหาร

นโยบาย 7 ส.

 1. สะสาง: เคลียร์งานและปัญหาต่างๆ ที่ผู้ว่าฯ แต่ละสมัย ทำไว้ไม่เสร็จ สานงานต่อก่องานใหม่

 2. สะดวก: ปฏิรูประบบการให้บริการของสำนักเขตที่มีต่อประชาชนแบบ OSS โดยใช้หลักรัฐศาสตร์นำหน้านิติศาสตร์

 3. สะอาด: ปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม ถนน คู คลอง หนอง บึง ตึกร้าง บ้านช่อง คน สัตว์ สิ่งของ บรรยากาศ และความปลอดภัย

 4. สาธารณสุข: ปฏิรูประบบสาธารณสุขแบบบูรณาการ เช่น อบรม อสส., การสร้างศูนย์สาธารณสุขทุกชุมชน, การปฐมพยาบาล, การคัดกรอง, การตรวจโควิด-19 ก่อนถึงโรงพยาบาล ส่วนของโรงพยาบาลต้องมีความพร้อม คน เครื่องมือ และพื้นที่ รวมทั้งต้องมีคุณภาพที่ดีและฟรีให้มากที่สุด

 5. สร้างนิสัย: การปฏิรูประบบข้าราชการในสำนักงานเขตให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ คุ้มค่า และไม่ทุจริตต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้ประกอบการ ไม่ทุจริตหรือซ้ำเติมประชาชนผู้เดือดร้อนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประชาชนในเรื่องร้องทุกข์

 6. สบาย: การปฏิรูประบบจราจรแบบ 360 องศา เช่น ลดบทบาทตำรวจจราจร เพิ่มบทบาทของเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ การเพิ่มสะพานเหล็กแบบ Knock Down ทุกแยก

 7. ส่งเสริม: เศรษฐกิจและการศึกษา ผ่อนปรนที่ค้าขายสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า หาที่จอดรถ สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อฟื้นเศรษฐกิจคนกรุงเทพฯ ส่วนการศึกษา การเพิ่มงบประมาณศูนย์เด็กเล็กทั้งคุณครู สื่อการสอน และโรงเรียนในสังกัด กทม. ต้องเพิ่มห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษให้ทั่วถึง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต สนับสนุนครูพันธุ์ใหม่ เช่น Teach for Thailand

SHARE