เฉลิมพล อุตรัตน์

เบอร์ 23

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

โม

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

46 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • กําลังศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตนักวิชาการ คณะกรรมการกิจการสมัชชามวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการ (กอ.รมน.)
 • อดีตเลขานุการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรุงเทพมหานคร
 • อดีตคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรุงเทพมหานคร
 • อดีตประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตดอนเมือง 4 สมัย
 • อดีตคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร
 • อดีตที่ปรึกษากําลังสํารองแห่งประเทศไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 10 ดอนเมือง พรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. 2562

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

ผมอาสามาเนรมิตกรุงเทพ

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 1. เพิ่มพื้นที่ขายให้กับพี่น้องชาว กทม. ฟรี ส่งเสริมสตรีทฟู้ด

 2. ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถด้านงานอาสาสมัครทุกหน่วยของ กทม.

 3. สวัสดิการคณะกรรมการชุมชน เพิ่มวงเงินพัฒนาชุมชน

 4. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

 6. ดูแลสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

 7. รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพิ่มรถโดยสารประจำทางทั้งสายหลักและสายรอง ราคาถูก ราคาเดียว

 8. จัดหาที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูก 30,000 ยูนิต

 9. ปรับปรุงจุดน้ําท่วมขังและลอกท่อทุกสาย ขยายท่อให้ใหญ่ขึ้น

SHARE