อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

เบอร์ 20

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

61 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท การตลาดและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์ รุ่น 6)
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • Manager (Industry Analyst) ศูนย์ข้อมูล Manager Information Services
 • Executive Assistance ฝ่ายการเงิน ทีพีไอ
 • ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

ชุมชนทำงานตรงกับผู้ว่าฯ กทม. อิสระ คนธรรมดา มนุษย์เงินเดือน ทำงานกับทุกกลุ่ม ทุกพรรค ทำงานจริง

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 1. กทม. ธนบุรี เป็นจุดหมายปลายทางด้านสถาปัตยกรรม #DestinationArchitectureBangkokThon

 2. ธนบุรี เมืองอยู่อาศัย ท่องเที่ยว Work from Home และสตาร์ทอัพ เนื่องจากเห็นว่าธนบุรียังสามารถทำแผนที่เน้น Green ได้ง่ายกว่า นอกจากนี้เมืองส่วนใหญ่ยังเป็นโซนที่พักอาศัย ซึ่งจะอยู่กับเรื่อง Work from Home และสตาร์ทอัพได้

 3. สนับสนุนแนวคิดและงบให้ 50 เขต #YourDistrictYourCharacteristics 'เขตของคุณ ลักษณะเฉพาะของคุณ' ดึงลักษณะเด่นของแต่ละเขตให้ได้ผลหลายด้าน แต่ด้านที่จะได้ผลมากที่สุดคือการดึงดูดการท่องเที่ยว

 4. #CodeyCityBangkokThon เมืองที่เน้นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ โดยทำให้คนมีความรู้และทักษะในด้านนี้

 5. #BangkokDeathDown ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ

 6. สนับสนุนเขตที่มีแนวคิดพัฒนางาน (Business Development) สามารถมาหารือกับผู้ว่าฯ ได้ เป็นแนวคิดแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ต่อยอดจากข้อ 2.

โดยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมจะต้องมีการพัฒนาระบบ E-Service ในการติดต่องานกับ กทม. ให้มากขึ้นกว่าเดิม

SHARE