พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

เบอร์ 2

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ปราง

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

55 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สอบเทียบ)
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตคณะทำงานประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 1998 (สุขวิช รังสิตพล)
 • อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.​ 2538-2540)
 • ร้อยเอก-พันตรี กองการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533-2539)
 • ร้อยตรี-ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2531-2532)
 • อดีตคณะทำงานผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คนที่ 5 (สุขวิช รังสิตพล)
 • อดีตคณะทำงานประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร คนที่ 3 (สุขวิช รังสิตพล)

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • อดีตรองประธานกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน
 • อดีตรองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่
 • อดีตรองโฆษกพรรคความหวังใหม่

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

#กรุงเทพมหานคร #มหานครแห่งความสุขของเราทุกคน

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 1. หมู่บ้านจัดสรรเอกชนเป็นพันๆ หมู่บ้าน มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค การระบายน้ํา น้ําขัง น้ําเน่าเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย ที่ผ่านมา กทม. ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ ต้องให้ กทม. เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง ให้ กทม. มีอํานาจในการ จัดการสาธารณูปโภค แก้ปัญหาของชุมชนและหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงเบ็ดเสร็จ

 2. มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในเขต กทม. โดยมีกฎหมายรองรับคณะกรรมการชุมชนและนิติบุคคล เพื่อแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย (บาทวิถี ขยะมูลฝอย ท่อตัน น้ําเน่า น้ําขัง และฝุ่น PM2.5 เป็นต้น)

 3. พักหนี้พ่อค้าแม่ขาย ครู อาจารย์ และข้าราชการ 3 ปี เพื่อให้คล่องตัวในช่วงฟื้นฟูโควิด และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยนําเข้าปรับโครงสร้างหนี้ ให้ชําระดอกเบี้ยต่ำและโอนเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ภาครัฐทั้งหมด

 4. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ปรับปรุงร้านค้าย่อยให้มีความสวยงาม สะอาด และได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

 5. จัดระเบียบร้านค้าสตรีทฟู้ด ร้านค้าชุมชน ที่จอดรถ ให้อยู่ใต้ทางด่วนทุกจุดที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 6. โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีคุณภาพระดับอินเตอร์และเรียนฟรีจริง 15 ปี รับเด็กตกหล่นทุกคนใน กทม. เข้าเรียนในโรงเรียน โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณรายหัว อนุบาล 20,000 ประถมศึกษา 30,000 มัธยมต้นและมัธยมปลาย 40,000 ปวช. 60,000

 7. ใช้ระบบโรงเรียนนิติบุคคล (School Based Management) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการศึกษา ครูผู้เกษียณอายุเข้ามาช่วยเหลืองานสอนวิชาเฉพาะและร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน

 8. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยใช้ระบบ CD (Collection & Distribution)

 9. บริการด้านสาธารณสุขเป็น One Stop Service

 10. ชะลอข้อเสนอ Mega Project ใหม่ 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก Mega Project ปัจจุบัน และวางแผนดําเนินการ Mega Project ใหม่ในปีที่ 2 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนอีก

SHARE