สุมนา พันธุ์ไพโรจน์

เบอร์ 18

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

แป๊ะ

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

61 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ (ปวช.-ปวส.)
 • โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยาลัยครูธนบุรี เอกการแนะแนว

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • อดีตหัวหน้าศูนย์เยาวชนจอมทองและศูนย์เยาวชนเวฬุราชิณ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 • อดีตบุคลากรฝ่ายอัตรากำลังและการจ้าง สำนักการศึกษา กทม.
 • อดีตบุคลากรงานศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน
 • อดีตบุคลากรงานบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายพัฒนาบุคคล ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักการศึกษา กทม.
 • อดีตนักพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ งานศึกษา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 • อดีตนักพัฒนาชุมชน งานแผนงานและโครงการ ฝ่ายแผนงาน สำนักสวัสดิการสังคม กทม.
 • เคยรับราชการปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เคยปฏิบัติหน้าที่งานปกครอง งานโยธา งานรักษาความสะอาด ที่ว่าการเขตบางขุนเทียน

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

เกิด เรียน ทำงาน บ้านพัก อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนา กทม. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 1. มิติด้านการศึกษา
 • พัฒนาการเรียนการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน เรียน วัสดุอุปกรณ์ฟรี เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก

*เด็กนักเรียนเรียนศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้

 • ให้ความสำคัญในการประเมินครู กทม. มุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาเด็กนักเรียนมากกว่าการสร้างเอกสาร

 • จัดระบบการศึกษา โดยให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน ทุกวัยในพื้นที่ กทม.

 • สนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา กทม. 50 สำนักงานเขต

 • ส่งเสริมกีฬา กิจกรรม เพื่อสุขภาพ ขับร้อง ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะการต่อสู้ และการแสดง

 1. มิติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ขับเคลื่อนแสงสว่างทางเดินชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 • กล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบดูได้ที่เขตอำนาจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในการวินิจฉัยเขต

 • จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาว กทม.

 • จัดตั้งศูนย์อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดกรุงเทพมหานคร

 • แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนควบคุมกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้เหมาะสม

 • เร่งพัฒนาการสร้างท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ การบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิปัญญาก่อนปล่อยลงแม่น้ำ คูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็นและปัญหาจราจร

 • เร่งรัดควบคุมการทิ้งขยะในที่สาธารณะตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด โดยเคร่งครัด

 • เร่งรัดควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย การปนเปื้อนสารพิษใน กทม.

 1. มิติด้านสาธารณสุข
 • หน่วยแพทย์ กทม. ฉุกเฉินเคลื่อนที่ดูแลประชาชน

 • รักษาบำบัดส่งต่อผู้ป่วยเสพยาเสพติดฟรี

 • สร้างและปรับปรุงที่พักผู้โดยสารเรือและรถโดยสารประจำทางให้สะอาด สวยงาม และน่ามอง

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

 • ส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์ให้การดูแลพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กกำพร้า

 1. มิติด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ให้ความสำคัญต่อศาสนสถานต่างๆ วันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • รวบรวมของดีภูมิปัญญาท้องถิ่น 50 สำนักงานเขต

 1. มิติด้านการท่องเที่ยว
 • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทางบกและทางน้ำ

 • เมืองแห่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี กทม.

 • เมืองแห่งการปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อการศึกษาและจำหน่าย

 • เมืองแห่งพื้นที่สวนสาธารณะ และลานกิจกรรม

 1. มิติด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
 • เมืองแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

 • เมืองแห่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

 • ให้ความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนา กทม. ให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ

 • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยี

 1. มิติด้านความมั่นคง สงบ เรียบร้อย
 • จัดทำข้อมูลแรงงานต่างด้าวประจำเขต

 • มอบโล่ เกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กทม.

 • ไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะ

 1. มิติด้านเศรษฐกิจ
 • จัดโซนผ่อนผันแหล่งขายอาหารและสินค้าแก่ประชาชนคน กทม. คู่ขนานจัดระเบียบทางเดินเท้า

 • ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าส่งขายใน กทม. ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

 1. มิติด้านสวัสดิการสังคม
 • สร้างบ้านพักคนชรา 4 มุมเมือง 1 ใจกลาง กทม. จ้างอาสาที่ผ่านการอบรมด้านสาธารณสุขดูแล ส่งแพทย์และพยาบาลจาก 12 โรงพยาบาล และ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตรวจสุขภาพบำบัดรักษา จัดเจ้าหน้าหน้าที่สร้างความบันเทิง

 • จัดสถานที่ให้ผู้ปกครองเด็ก เยาวชน และผู้พิการ มีลานกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 • ดูแลสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้ง

 1. มิติด้านอื่นๆ
 • พัฒนาหน่วยงานราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน

 • ยกเลิกการเกณฑ์ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ไปร่วมงานโดยแปลงเป็นประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่องานในพื้นที่ในการให้บริการประชาชน

 • ข้าราชการและลูกจ้างที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผลแพทย์วินิจฉัยโรคประกอบหลักฐานสำคัญ ไม่ถือว่าเป็นวันลาป่วยโดยอนุโลม

 • สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

SHARE