ประยูร ครองยศ

เบอร์ 12

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

62 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • เคยรับราชการในส่วนต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้แก่
 • อาจารย์โรงเรียนวัดคลองเตย
 • เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตประเวศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตวัฒนา
 • เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตบางกะปิ
 • เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกะปิ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
 • ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้าราชการครู สำนักการศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการระดับสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
 • รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • ก่อนหน้านี้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ จนกระทั่งวันที่ 27 มีนาคม 2565 มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ประยูรต้องการลงสมัครในนามอิสระ

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

ผู้ว่าฯ 24 ชั่วโมง, กทม. ต้องเป็นหนึ่ง

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นหนึ่งในทุกๆ ด้าน ทั้งการศึกษาและการบริการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ ขยับเท้าเดิน เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ใช้ 7 ยุทธศาสตร์ในการบริหาร ได้แก่

 1. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยความปลอดภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

 2. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริการ หน่วยงานที่ดูแลประชาชนจะต้องรวดเร็ว อาทิ สำนักงานเขต หน่วยบริการด้านต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสุขภาพดี เน้นทั้งการป้องกันและการรักษา โดยเฉพาะส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการดูแลสุขภาพ หน่วยบริการต่างๆ ต้องมีความพร้อม ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ (ตั้งเป้าเปิด 24 ชั่วโมง แต่ดูสถิติแล้วจึงขยายจากเที่ยงคืน) และสวนสาธารณะต้องปลอดภัย

 4. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งโอกาสและการทำมาหากิน ให้ประชาชนมีโอกาสทำมาหากินทัดเทียม ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของโลก ให้พ่อค้า-แม่ค้าประกอบอาชีพได้ 7 วัน โดยเน้นความสะอาดและเป็นระเบียบคู่ปากท้อง

 5. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 437 โรง อาทิ เชิงวิชาการ วิธีการสอน ต้องเรียนฟรีจริง สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดทัดเทียมกันและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะ สวัสดิการ นำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนออกไป ส่วนนักเรียนต้องมีวินัย มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับและพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น PM2.5 คลอง ความสว่าง สะอาด และเป็นระเบียบ เป็นต้น

 7. ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม อาทิ การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาเขต การที่ผู้ว่าฯ จะฟังความเห็นข้าราชการประจำทุกระดับ ยึดประชาชนเป็นนาย ยึดธรรมาภิบาล ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

SHARE